Leveringsbetingelser

Anvendelse

Med mindre annet er bestemt i det etterfølgende, legges NL-01 Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning til grunn for alle salgsordrer. Der hvor det er konflikt mellom NL-01 og disse bestemmelsene, vil disse bestemmelsene gjelde.

Tilbud

Tilbudet er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning. Dersom dette ikke er angitt er tilbudet gyldig i 30 dager.

Produktinformasjon

Produktinformasjon gitt i tilbudsfase, eller i annet salgs materiell, herunder også hjemmesiden, kan være gjenstand for endringer, og må forstås veiledende.

Retur og avbestilling

Avbestilling av varer som ikke er lagervare må betales i sin helhet etter hvor langt i prosessen produksjonen har kommet. Lagerførte varer kan sendes i retur i ubrutt emballasje på kjøpers bekostning og risiko, mot et retur gebyr på 25 % av varens verdi. Retur skal avtales med en kontaktperson i Børresen Cooltech AS.

Mottakskontroll og transportskader

Ved mottak av materiell skal det alltid inspiseres for skader og mangler. Dette må gjøres raskt, og senest innen 7 dager, for å kunne klage. Transportskader eller mistanker om det, må noteres på sjåførens fraktseddel. Selger skal gis beskjed uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn 7 dager. Unnlater kjøperen dette, mister han retten til å påberope mangel som kunne ha vært eller burde ha vært oppdaget ved undersøkelse når materiellet ble mottatt av kjøperen. Det foreligger ikke mangel såfremt materiellet er levert i samsvar med alminnelig bransjestandard, herunder Norsk Kuldenorm, gjeldende lover og forskrifter i Norge.

Betaling

Dersom annet ikke er avtalt gjelder netto pr. 30 dager.

Reklamasjonstid

Reklamasjonstiden er på 2 år dersom annet ikke er avtalt, og løper fra fakturadato. Reklamasjonstiden avkortes helt eller delvis dersom det viser seg at montasje og vedlikehold ikke er utført forskriftsmessig.

Ansvar for mangler

Feil forsaket av systemfeil, samt væskeslag, oljemangel, smøre svikt på grunn av olje vandringer, forurensninger og fuktighet i anlegget er ikke gjenstand for reklamasjon.
Ved reklamasjon på kompressor eller andre komponenter i anlegget plikter kjøper å opplyse om systemets oppbygging og driftsbetingelser.

Reparasjon/avhjelp utføres hos selgeren med mindre selgeren finner
det mer hensiktsmessig å foreta reparasjon/avhjelp hos kjøperen.
Såfremt betingelsene for avhjelp foreligger, er det kun den defekte delen som avhjelpes ved bytting eller retting.

Demontering av salgsgjenstanden skjer i tilfelle på kjøperens bekostning og selger er ikke forpliktet til å godtgjøre bygningsarbeider eller andre utgifter som kjøperen har hatt i forbindelse med montering av salgsgjenstanden – eller fjerning av den og eventuelt remontering.

Enhver forsendelse i forbindelse med avhjelp hos selger skal skje for kjøperens regning og risiko, og i samsvar med selgerens anvisninger mht. fremsendelse til selgeren og tilbakesending til kjøperen.

Når det gjelder konsekvens skader eller tap som følger av svikt i kjølesystemet, fraskriver selger seg også uttrykkelig ethvert erstatningsansvar med hensyn til varetap eller andre tap som måtte forårsakes på grunn mangler i kulde anlegget med mindre selgeren har opptrådt grovt uaktsomt. Eiere av kjøle- eller fryseanlegg henvises i denne forbindelse til selv å sørge for forsikring mot konsekvens skader.

Selgeren er ikke i noen tilfeller pliktig til å svare for erstatning for direkte eller indirekte produksjonstap; tap av kuldemedium uansett årsak, eller for skader som materiellet eller bruken av dette har voldt på personer, ting eller andre gjenstander, herunder for eksempel råvarer, halvfabrikata eller varer, med mindre selgeren har opptrådt grovt uaktsomt.


Totalansvars begrensning

I tillegg til de ansvarsbegrensningene som følger av disse alminnelige leveringsbetingelsene og NL 01, skal selgerens samlede ansvar for forsinkelse og/eller mangler eller annet kontraktsbrudd ikke overstige 25% av kjøpesummen for hvert enkelt kjøp, med mindre selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
Selgeren kan ikke gjøre gjeldende andre beføyelser enn det som følger av avtalen.

Tvister

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Oslo tingsrett, og tvisten skal i tilfelle avgjøres etter norsk rett.